MOSTUM - edycja 2022/2023

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przystąpienia do Programu MOSTUM, określonymi w Zarządzeniu nr 123/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM (Zarządzenie do pobrania).

Etapy postępowania:
1. Wstępna kwalifikacja studentów zainteresowanych uczestnictwem w Programie MOSTUM w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki:
 

Jeśli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w rekrutacji do Programu MOSTUM, w tym celu złóż albo prześlij w terminie do 1 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu dokumentów):

Formularz zgłoszeniowy o zakwalifikowanie do Programu wraz z:
- wymaganymi dokumentami,
UWAGA! formularz musi być zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału Uczelni Macierzystej oraz Koordynatora Uczelni Macierzystej,
- Klazulą informacyjną,
stanowiącą załącznik do formularza - do pobrania

Dokumenty należy złożyć/przesłać listem poleconym na adres:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Spraw Studenckich
ul. Wojciecha z Brudzewa 12
51-601 Wrocław
(z dopiskiem MOSTUM)
 

2. Na podstawie złożonych dokumentów Koordynator uczelniany MOSTUM, sporządza wstępną listę kandydatów zakwalifikowanych na kierunek, formę i poziom kształcenia, według sumy uzyskanych punktów, w ramach limitu miejsc ustalonych przez Dziekana właściwego Wydziału Uczelni.
 

3. Liczba wolnych miejsc w roku akademickim 2022/2023:

Wydział

Kierunek

Rok studiów

Liczba miejsc

Lekarski

lekarski (jedn. magisterskie)

II, III, IV, V

po jednym na każdy z dostępnych lat

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

farmacja (jedn. magisterskie)

III,IV,

po cztery na każdy z dostępnych lat

V

dwa miejsca

analityka medyczna

II,III,IV,V

po dwa na każdym z dostępnych lat

dietetyka (I.st.)

II,III

po dwa na każdym z dostępnych lat

Wydział Nauk o Zdrowiu

pielęgniarstwo (I st.)

II,III

po jednym na każdy z dostępnych lat

pielegniarstwo (II st.)

I,II

po jednym na każdy z dostępnych lat

położnictwo (I st.)

II,III

po jednym na każdy z dostępnych lat

połoznictwo (II st.)

I,II

po jednym na każdy z dostępnych lat

fizjoterapia (mgr)

II,III,IV,V

po jednym na każdy z dostępnych lat

fizjoterapia (II st.)

I,II

po jednym na każdy z dostępnych lat

zdrowie publiczne (I st.)

II,III

po jednym na każdy z dostępnych lat

zdrowie publiczne (II st.)

I,II

po jednym na każdy z dostępnych lat

ratownictwo medyczne (I st.)

II,III

po jednym na każdy z dostępnych lat

Lekarsko - Stomatologiczny

lekarsko-dentystyczny (jedn. magisterskie)

 

BRAK MIEJSC

 4. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator podejmuje ostateczną decyzję i przygotowuje listę studentów zakwalifikowanych do Programu. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w terminie do dnia 1 września. Decyzja Koordynatora jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 

Koordynatorem Programu MOSTUM jest:
prof. dr hab. Agnieszka Hałoń - Kierownik Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, e-mail: agnieszka.halon@umw.edu.pl
KONTAKT:
Informacji w sprawie Programu MOSTUM udziela
Dział Spraw Studenckich:
mgr Dominika Seniura tel. 71 348 27 96 e-mail dominika.seniura@umw.edu.pl