Stypendia pomostowe na I rok studiów 2021

Zapraszamy do wypełniania wniosków na stypendium pomostowe na I rok studiów dla maturzystów, absolwentów liceów i techników pochodzących z terenów wiejskich lub małych miast, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku.

Na absolwentów szkół średnich czekają stypendia pomostowe na I rok studiów, w wysokości 7 000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicz się świadczeń otrzymywanych z związku z tą niepełnosprawnością,
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Program stypendialny prowadzony jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021 

TERMINY:

Termin wypełniania wnioski on-line:
1 lipca 2021 r –
uruchomienie aplikacji
16 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – zamknięcie aplikacji

Termin składania wniosków:
do 23 sierpnia 2021 r
Miejsce składania wniosków:
KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu