Profilaktyka poekspozycyjna

Zarządzenie nr 130/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla pracowników i studentów, doktorantów oraz uczestników wszystkich form kształcenia podyplomowego "Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV"

załącznik nr 1 - Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV
załącznik nr 1 do Procedury - potwierdzenie zapoznania się z procedurą
załącznik nr 2 do Procedury - skierowanie do szpitala
załącznik nr 3 do Procedury - zgoda od osoby źródłowej na pobranie materiału
załącznik nr 4 do Procedury - zlecenie na wykonanie badań labolatoryjnych
załącznik nr 2 - Rejestr ekspozycji zawodowych

Procedure of conduct after professional exposure to HIV, HBV, HCV infection - english text
 

Pamiętaj, że procedurę należy wdrożyć nie później niż 48 godzin po ekspozycji!

Osoba eksponowana powinna niezwłocznie poinformować swojego przełożonego o zajściu!

Postępowanie po ekspozycji jest następujące:

1. W sytuacji, gdy materiał do badań NIE jest pobierany od osoby źródłowej:

 1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie przeprowadza wywiad i wypełnia wymaganą dokumentację (skierowania, zlecenia, oświadczenia)
 2. kieruje osobę eksponowaną na obowiązkowe badania do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, ul Koszarowa 5, tel. 71 326 13 25
 3. Osoba eksponowana w przeciągu 1-2 godzin od zajścia (najszybciej, jednak nie szybciej niż 24h od ekspozycji) wraz ze skierowaniem (załącznik nr 2 - Skierowanie) zgłasza się do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego
 4. Jeśli nie możesz uzyskać skierowania, zgłoś się do Szpitala, a skierowanie donieś w przeciągu 7 dni.

2. W sytuacji, gdy materiał JEST pobierany od osoby źródłowej:

 1. Osoba, która przyjęła zgłoszenie przeprowadza wywiad i wypełnia wymaganą dokumentację
 2. Należy uzyskać zgodę od osoby źródłowej na pobranie materiału (załącznik nr 3 - oświadczenie) – należy uzyskać zgodę opiekunów prawnych, jeśli osoba źródłowa ma poniżej 16 lat; jeśli jest w wieku 16-18 lat zgodę na badanie wyrażają opiekunowie i osoba źródłowa
 3. Pobiera od osoby źródłowej krew na badania serologiczne i przygotowuje Zlecenie (załącznik nr 4 - zlecenie badania) oraz kieruje osobę źródłową na badania serologiczne do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego
 4. Kieruje osobę eksponowaną na obowiązkowe badania do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego
 5. Wzywa transport sanitarny kontaktując się pod numerem telefonu 600-939-735 w celu przetransportowania materiału pobranego od osoby źródłowej wraz z osobą eksponowaną do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego. Firma świadcząca usługi transportu sanitarnego zobowiązana jest najpóźniej w ciągu godziny po odebraniu wezwania stawić się we wskazanym miejscu, aby odebrać materiał oraz osobę eksponowaną.
 6. Osoba, która przyjęła zgłoszenie jest zobowiązana do przekazania dokumentacji dot. materiału pobranego od osoby źródłowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Materiał osoby źródłowej” (koperta powinna zawierać zgodę osoby źródłowej oraz zlecenie wykonania badań pobranego materiału).
  Lekarz specjalista udziela porady lekarskiej, zleca badania serologiczne krwi osobie źródłowej i eksponowanej, ocenia ryzyko zakażenia i może wszcząć procedurę profilaktyczną HIV,
 7. Lekarz wystawia receptę na leki antyretrowirusowe – stosowanie tych leków trwa 28 dni

- osoba eksponowana może bezpłatnie zrealizować receptę na powyższe leki w Aptece Dr. Max przy ul. Psie Budy 3/4 Wrocław, tel. 71 344 33 23, z którą Uczelnia ma podpisaną umowę w tym zakresie. Leki wydawane będą wyłącznie osobie eksponowanej, na nazwisko której wystawiona jest recepta, w następujących godzinach:

- od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 20.00

- w sobotę w godz. 9:00 – 17:00

- w niedzielę, po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania na lek, dzwoniąc na podany telefon kontaktowy – 509-870-980,

- leki antyretrowirusowe należy przyjąć natychmiast po ich uzyskaniu i dalej zgodnie z poleceniem specjalisty

- specjalista wyznacza osobie poszkodowanej terminy kolejnych wizyt w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, celem badań

3. Osoby odbywające praktykę zawodową poza terenem Wrocławia:

 1) Osoba eksponowana podlega procedurze obowiązującą w danym Zakładzie/Instytucie
 2) W przypadku przeprowadzenia badań lub zakupu leków Uczelnia pokrywa koszty na podstawie faktury VAT dostarczonej do Działu Spraw Studenckich wystawionej na Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367   Wrocław, NIP 896-000-57-79. Do faktury należy dołączyć opis zdarzenia potwierdzonego przez Jednostkę.
 

Słowa kluczowe:
procedura
ekspozycja
ekspozycja zawodowa
postępowanie poekspozycyjne
zakłucie
osoba eksponowana
materiał zakaźny
leki antyretrowirusowe
HIV
HBV
HCV
Procedure of conduct after professional exposure to HIV, HBV, HCV infection