Szanowni Studenci!

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersyetu Medycznego we Wrocławiu tutaj

NAJWAŻNIEJSZE informacje o poszczególnych świadczeniach dla studentów znajdują się w poniższych odnośnikach

Stypendium socjalne
Stypendium Rektora
Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Zapomoga

Stypendium Ministra
Kredyty studenckie


W związku z dużą liczbą zapytań prosimy o uważne czytanie i wypełnianie wniosków stypendialnych w szczególności pozycji dotyczących okresów studiowania.
- w punkcie 7 oświadczenia dla studenta: oświadczam, że do dnia złożenia wniosku studiowałem/am  - należy wpisać tu wszystkie uczelnie w których rozpoczęli Państwo studia, nawet te które trwały jeden miesiąc
- w punkcie 8 oświadczenia dla studenta: oświadczam, że do dnia złożenia wniosku ukończyłam/em następujące studia: wpisujemy tu ukończenie wszystkich kierunków nawet tych w naszej uczelni.
Powyższe stanowi podstawę do obliczenia okresu 6 lat studiowania podczas którego zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce przysługuje możliwość otrzymania stypendiów.
Przypominamy, że w każdym wniosku podpisujecie Państwo oświadczenie o prawdziwości podanych danych.

UWAGA!

Składanie wniosków studentów Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2021/2022 odbywa się według poniższego:
- wnioski o stypendium socjalne, wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogę - w Dziale Spraw Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12,
- wnioski o przyznanie stypednium Rektora - w kopercie do urny pozostawionej na 1 piętrze Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

Każdy student może ubiegać się o świadczenia w następujących terminach porządkowych:

1) do dnia 16 października –  należy złożyć wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych                    oraz stypendium Rektora,

2) niezwłocznie po zaistnieniu trudnej sytuacji życiowej – wniosek o zapomogę.

Wykaz pracowników obsługujących świadczenia dla studentów w poszczególnych Dziekanatach znajduje się tutaj.
UWAGA! Student, otrzymujący świadczenia, zobowiązany jest do poinformowania członka KS/OKS o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na przyznane świadczenie, na przykład: zmiana numeru rachunku bankowego, danych osobowych, sytuacji materialnej, składu rodziny. Zmiany należy zgłosić w terminie 14 dni od ich zaistnienia, poprzez złożenie nowego wniosku, uzupełnionego tylko o dane, które uległy zmianie. Skutki niewykonania tego obowiązku obciążają studenta.


BARDZO WAŻNE !
W przypadku dokumentów przedłożonych w języku obcym, wymagane dokumenty należy dostarczyć również w wersji przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Każde stypendium jest oddzielnym świadczeniem i nie wyklucza możliwości pobierania innego. Jeśli więc spełniasz wymagane kryteria, możesz otrzymywać wszystkie stypendia równocześnie, jednak pamiętaj, że możesz je pobierać tylko na jednym wskazanym przez Ciebie kierunku.

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o stypendia jeżeli studiujesz dłużej niż przez okres 6 lat oraz jeśli jesteś magistrem, magistrem inżynierem lub masz tytuł równorzędny, a także, gdy posiadasz tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, gdy podejmujesz znów studia pierwszego stopnia. 

Wyjaśnienie 6 letniego okresu studiowania – oznacza, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać stypendia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.